Bedömningskriterier


Bedömningskriterier

En förpackning kan anmälas till en av följande kategorier:

 • Konsumentförpackning
 • Transport-/distributionsförpackning
 • Övrig förpackning

Ange ur vilken aspekt förpackningen först och främst ska bedömas:

 • Ny idé/nytt användningsområde
  Visar förpackningen på en kreativ användning av en ny idé eller ett nytt sätt att utnyttja en traditionell idé? Representerar den en större teknisk förbättring, utnyttjar den ny formgivning, nya material eller tekniker? Uppvisar den teknologi överförd från ett användningsområde eller industri till ett annat användningsområde eller annan industri?
 • Skyddsförmåga
  Ger förpackningen extra gott skytt med tanke på biologiska, kemiska och logistiska krav? Ge en beskrivning av skyddsförmågan hos förpackningen. Lämpar sig de specificerade testmetoderna i tillräckligt hög grad för de uttalade skyddskraven för detta användningsområde? Lever förpackningen upp till testkraven i standarderna?
 • Pris/kostnadsbesparing
  Ger lösningen kostnadsbesparingar som ska beaktas? Beskriv i delalj eventuella besparingar, tex färre skador, lägre personalkostnader, minskade lager- och lagerhållningskostnader etc. Har förpackningens livscykel förändrats, t ex förlängd produkthållbarhet, materialminimering, ökad materialstyrka etc?
 • Användarvänlighet
  Hur fylls, öppnas, återförsluts och förvaras förpackningen? Passar den i det logistiska systemet? Kan den användas i existerande packlinjer? Ger den nya fördelar för slutanvändaren såsom t ex lättare hantering och förvaring?
 • Design
  Hur bidrar den strukturella och grafiska formgivningen till produktens image? Är designen förändrad? I så fall hur i förhållande till tidigare? Vilka är de mest framträdande förändringarna och hur påverkar de slutanvändaren?
 • Miljö
  Hur påverkar förpackningen miljön? Är den miljövänlig med tanke på återvinning och återanvändning? Är förpackningen hållbar?

Skriv ut sidan och ha den till hands när du fyller i anmälningsblanketten!