Regler for emballagetävlingen


Regler för förpackningstävlingen ScanStar 2019

§1
ScanStar 2019 arrangeras av Emballasjeforeningen på uppdrag av Scandinavian Packaging Association, SPA. 

SPA är ett samarbetsorgan för de fem nordiska ländernas nationaella förpackningsorganisationer:
          
         * Finnish Packaging Association, Helsingfors

         * Svenska Förpackingsgillet, Stockholm

         * Emballasjeforeningen, Oslo

         * Islands Håndværks- og Industriforbund, Reykjavik

         * Teknologisk Institut, Plast og Emballage, København

§2
Anmälan till tävligen kan göras av förpacknings tillverkare, användare, formgivare eller konstruktör med övriga parters samtycke.

§3
Till tävlingen kan anmälas alla i Danmark, Island, Finland, Norge eller Sverige formgivna eller tillverkade förpackninger, som har marknadsförts före
anmälningen till tävlingen och soim ej tiddigare har deltagit i Scanstar-tävlingen. Även förpackningar sombeställda för en nordiskt firmas räkning får delta i tävlingen.

§4
Förpackningarna bedöms av en jury, utseed av SPA, bestående av en ordförande och fem medlemmar. 
En av fem medlemmar representerar den nordiska fagpressen. Juryn har också rätt att använda utomstående expertis. Juryn bedömer förpackningarna i enlighet med bedömningsgrunder bekräftada av SPA. Juryns beslut är slutgilig och kann inte överklagas.

§5
Juryens bedömningsgrunder är ekonomiska, tekniska och miljömässiga. Därvid tas hänsyn till förpackningens grafiska utformning, hanterbarhet,
funktion i distributionskedjan, transport- och hanteringspåkänningar, materialbesparenande konstruktion samt förpackningsekonomin.

§6
Varje deltagare har möglichet att anmäla ett obegränsat antal förpackningar, som uppfyller ovanstående tävlingsregler, Varje deltagende förpackning skal insändas i ett fyllt (om möjligt) samt två ofyllda exemplar.
För leverans av förpackingar med färsk eller djupfryst vara, respektive skrymmande förpackningar, var god kontakta er nationella förpackningsorganisation om lämplig leveranssätt.

§7 
En anmälan med beskrivning för verje deltagende förpackning insändes före den 29. maj 2019.
Förpackningsproverna för Scanstar 2019 ska vara Emballasjeforeningen tillhenda senast den 5. juni 2019 - se address under "praktisk information"

§8
Anmälningsavgiften för verje deltagende förpackning är Euro 1.000 och måsta betalas före 29. maj 2019 til:

Emballasjeforeningen Postboks 442 Skøyen 0213 Oslo Kontonummer: 7001.06.11316 IBAN-nummer: NO3770010611316 BIC/SWIFT: DNBANOKK.

§9
Prisbelönta förpackningar tilldelas ett diplom. Pristagaren har rätt att applicera Scanstarsymbolen på den prisbelönta förpackningen och får använda symbolen i samband med reklam för förpackningen.

§10
Scanstar-priset är det ända sättet att de nordiska länderna kann delta i den internationella förpackningstävlingen Worldstar. På anmodan av tävlingsdeltagaren kann ett vinnande bidrag automatiskt överföras till Worldstar-tävlingen.