Regler for emballagekonkurrencen


§1
ScanStar arrangeres af Den finske Emballageforening (Finnish Packaging Association), i samarbejde med Scandinavian Packaging Association, SPA. SPA er et samarbejdsor­gan for de fem nordiske landes nationale emballageorganisationer.

De fem organisationer er:

* Finnish Packaging Association, Helsingfors

* Intressentforeningen Packforsk, Stockholm

* Den Norske Emballasjeforening, DNE, Oslo

* Islands Håndværks- og Industriforbund, Reykjavik  

* Teknologisk Institut, Emballage og Transport, København

§2
Tilmelding til konkurrencen kan indsendes af emballageproducenter, brugere, formgivere eller konstruktører med øvrige parters samtykke.

§3
Til konkurrencen kan tilmeldes alle emballager, der er formgivet, konstrueret og produceret i Danmark, Island, Finland, Norge eller Sverige. Forudsat at de er markedsført før tilmelding til konkurrencen, og ikke tidligere har været med i Scanstar konkurrencen. Også emballager, der er bestilt for et nordisk firmas regning, kan deltage i konkurrencen.

§4
Bedømmelse af de indsendte emballager gennemføres af en af SPA udvalgt jury, bestående af en juryformand samt 5 medlemmer. Et af disse medlemmer repræsenterer den nordiske fagpresse. Juryen har tillige ret til at anvende ekstern ekspertise.

Emballagerne bedømmes udelukkende af juryen ud fra de af SPA udstukne bedømmel­seskriterier. Juryens beslutninger er endegyldige og inappellable.

§5
Juyens bedømmelsesgrundlag er økonomiske, tekniske og miljømæssige. Herunder tages der hensyn til emballagernes grafiske udformning, håndteringsvenlighed og funktion i hele distribu­tionskæden fra producent til forbruger, transport- og håndteringspåvirkning og materialebesparende konstruktion.

§6
Hver deltager har mulighed for at tilmelde et ubegrænset antal produkter, såfremt de opfylder ovenstående konkurrenceregler.

De deltagende emballager skal indsendes i 3 eksemplarer, bestående af 1 fyldt (hvis muligt) og 2 tomme eksemplarer.

Drejer det sig om emballager med ferske eller dybfrosne varer, eller specielt store enheder, bedes De venligst kontakte den nationale emballageorganisation om hensigtsmæssig leveringsmåde.

§7
En tilmelding med beskrivelse af hver tilmeldt emballage skal være indsendt senest den 7. juni 2017 til Finnish Packaging Association.

Tilmeldte emballager skal være den Finnish Packaging Association i hænde inden 14. juni 2017. Se addresse under "praktisk information". Emballager modtaget efter denne dato deltager ikke i Scanstar 2017.

§8
Deltagergebyret er Euro 1.000 per tilmeldt emballage. Betaling til Finnish Packaging Association. Faktura fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

§9
Prisbelønnede emballager tildeles et diplom. Prismodtageren har ret til at benytte Scanstar-symbolet på den prisbelønnede emballa­ge, samt anvende den i forbindelse med markedsføring af emballagen.

§10
Scanstar er den eneste konkurrence som gør det muligt for de nordiske lande at deltage i den internationale konkurrence Worldstar. På anmodning af konkurrencedeltageren kan et vindende bidrag automatisk overføres til Worldstar konkurrencen.