Regler for emballasjekonkurransen


§1
ScanStar 2019 arrangeres av Emballasjeforeningen på oppdrag fra Scandinavian Packaging Association, SPA. SPA er et samarbeidsor­gan for de fem nordiske landenes sentrale organisasjoner for emballasjebransjen.

De fem organisasjonene er:

* Finnish Packagign Association, Helsingfors

* Svenska Förpackingsgillet, Stockholm

* Emballasjeforeningen, Oslo

* Islands Håndværks- og Industriforbund, Reykjavik  

* Teknologisk Institut, Plast og Emballage, København

§2
Påmelding kan gjøres av emballasjeprodusent, bruker, designer eller konstruktør med de øvrige parters samtykke.

§3
Til konkurransen kan pålmeldes alle emballasjer, som er designet, konstruert og produsert i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige. Forudsat at de er markedsført før påmelding til konkurransen, og som ikke tidligere har deltatt i Scanstar-konkurransen. Også emballasjer, som er bestilt for et nordisk foretaks regning, kan delta i konkurreasen.

§4
Emballasjene bedømmes av en jury som er utpekt av SPA, bestående av en juryleder og fem medlemmer. Ett av de fem medlemmene representerer den nordiske fagpressen. Juryen har også rett til å bruke ekstern ekspertise. Juryen bedømmer emballasjene i henhold til kriteriene som er bekreftet av SPA.

Juryens beslutning er endelig og kan ikke overklages.

§5
Juryen bedømmer bidragene ut fra økonomiske, teknologiske og miljømessige vurderinger. Det tas hensyn til emballasjens grafiske utforming, håndterbarhet, funksjon i distribusjonskjeden, transport- og håndteringspåkjenninger, materialbesparende konstruksjon og emballeringsøkonomi.

§6
Hver deltaker har mulighet til å anmelde et ubegrenset antall emballasjer som oppfyller ovenstående konkurranseregler.
Hver deltakers emballasje skal sendes inn i ett utfylt og to ikke-utfylte eksemplarer.

For levering av emballasje med fersk eller dypfryst vare, eventuelt plasskrevende emballasje, vennligst kontakt din nasjonale emballasjeorganisasjon om passende leveringsmetode.

§7
En påmelding med beskrivelse av hver deltakende emballasje sendes inn innen 29. mai 2019. Emballasjeprøvene for ScanStar 2019 skal sendes til:

Emballasjeforeningen med ankomst innen 5. juni 2019 og mærkes ”Scanstar” - se adresse under "praktiske opplysninger".

Emballasjer motatt etter denne dato deltar ikke i Scanstar 2019.

§8
Påmeldingsavgiften for hver deltakende emballasje er Euro 1.000 og betales innen 29. maj 2019 til:

Emballasjeforeningen Postboks 442 Skøyen 0213 Oslo Kontonummer: 7001.06.11316 IBAN-nummer: NO3770010611316 BIC/SWIFT: DNBANOKK

§9
Prisbelønte emballasjer tildeles et diplom. Prisvinneren har rett til å applisere ScanStar-symbolet på den prisbelønte emballasje og får anvende symbolet i forbindelse med reklame for emballasjen.

§10
ScanStar-prisen er den eneste muligheten for nordiske land å delta i den internasjonale emballasjekonkurransen WorldStar. På anmodning fra deltakeren kan et vinnende bidrag automatisk overføres til WorldStar-konkurransen