Regler for emballasjekonkurransen


§1
ScanStar arrangeres av Den finska Emballageforening (Finnish Packaging Association) på oppdrag fra Scandinavian Packaging Association, SPA. SPA er et samarbeidsor­gan for de fem nordiske landenes sentrale organisasjoner for emballasjebransjen.

De fem organisasjonene er:

* Finnish Packagign Association, Helsingfors

* Intressentforeningen Packforsk, Stockholm

* Den Norske Emballasjeforening, Oslo

* Islands Håndværks- og Industriforbund, Reykjavik  

* Teknologisk Institut, Emballage og Transport, København

§2
Påmelding kan gjøres av emballasjeprodusent, bruker, designer eller konstruktør med de øvrige parters samtykke.

§3
Til konkurransen kan pålmeldes alle emballasjer, som er designet, konstruert og produsert i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige. Forudsat at de er markedsført før påmelding til konkurransen, og som ikke tidligere har deltatt i Scanstar-konkurransen. Også emballasjer, som er bestilt for et nordisk foretaks regning, kan delta i konkurreasen.

§4
Emballasjene bedømmes av en jury som er utpekt av SPA, bestående av en juryleder og fem medlemmer. Ett av de fem medlemmene representerer den nordiske fagpressen. Juryen har også rett til å bruke ekstern ekspertise. Juryen bedømmer emballasjene i henhold til kriteriene som er bekreftet av SPA.

Juryens beslutning er endelig og kan ikke overklages.

§5
Juryens bedømmer bidragene ut fra økonomiske, teknologiske og miljømessige vurderinger. Det tas hensyn til emballasjens grafiske utforming, håndterbarhet, funksjon i distribusjonskjeden, transport- og håndteringspåkjenninger, materialbesparende konstruksjon og emballeringsøkonomi.

§6
Hver deltaker har mulighet til å anmelde et ubegrenset antall emballasjer som oppfyller ovenstående konkurranseregler.
Hver deltakers emballasje skal sendes inn i ett utfylt og to ikke-utfylte eksemplarer.

For levering av emballasje med fersk eller dypfryst vare, eventuelt plasskrevende emballasje, vennligst kontakt din nasjonale emballasjeorganisasjon om passende leveringsmetode.

§7
En påmelding med beskrivelse av hver deltakende emballasje sendes inn innen 7. juni 2017. Emballasjeprøvene for ScanStar 2017 skal sendes til:

Finnish Packaging Association med ankomst innen 14. juni 2017 og mærkes ”Scanstar” - se adresse under "praktiske opplysninger".

Emballasjer motatt etter denne dato deltar ikke i Scanstar 2017.

§8
Påmeldingsavgiften for hver deltakende emballasje er Euro 1.000. Avgiften skal betales til Finnish Packaging Association - faktura fremsendes efter mottak av påmelding.

§9
Prisbelønte emballasjer tildeles et diplom. Prisvinneren har rett til å applisere ScanStar-symbolet på den prisbelønte emballasje og får anvende symbolet i forbindelse med reklame for emballasjen.

§10
ScanStar-prisen er den eneste muligheten for nordiske land å delta i den internasjonale emballasjekonkurransen WorldStar. På anmodning fra deltakeren kan et vinnende bidrag automatisk overføres til WorldStar-konkurransen